Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 03 2018

Ladyevil
Ladyevil
Ladyevil

July 06 2018

Ladyevil
4516 9865 420
Reposted fromnutt nutt viairmelin irmelin
Ladyevil
5084 d198 420
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
Ladyevil
3099 e6fd 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin

July 05 2018

Ladyevil
 
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
Ladyevil
3037 aec3 420
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
Ladyevil
3520 a459 420
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin

June 14 2018

Ladyevil
Ladyevil
Ladyevil
Po­tem py­ta, czy może mnie po­całować.
Zaz­wyczaj nie lu­bię te­go py­tania. Po pros­tu całuj - zaw­sze myślę. 
— Emily Giffin
Ladyevil
To był cud – po pierwsze, że go znalazłam, a po drugie, że udało mu się sprawić, iż mimo ciężaru przeszłości, jaki wciąż dźwigałam, potrafiłam pokochać mężczyznę tak głęboko, całkowicie i zmysłowo. 
— Sylvia Day - Wyznanie Crossa
Ladyevil
9033 fd61 420
Hillar Małgorzata - My z drugiej połowy XX wieku
Ladyevil
7432 c9b9 420
Reposted frombeautifulmess beautifulmess viaseaweed seaweed
Ladyevil
5457 bebb 420
Reposted fromseaweed seaweed
Ladyevil
Reposted fromshakeme shakeme viaseaweed seaweed
Ladyevil
4310 6546 420
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaseaweed seaweed
Ladyevil
9013 1459 420
Reposted fromzupawinogronowa zupawinogronowa viaseaweed seaweed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl