Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 02 2018

4650 9010 420
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viadeviate deviate

December 28 2017

Ladyevil
4728 9b6d 420
Reposted fromloveandsex loveandsex viadrozdzi drozdzi
Ladyevil
4644 6454 420
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viadrozdzi drozdzi
Ladyevil
Ladyevil
5295 a8d7 420
Reposted fromElric-Wolfe Elric-Wolfe viadrozdzi drozdzi
Ladyevil
8009 5db4 420
Reposted fromJamalus Jamalus viadrozdzi drozdzi
Ladyevil
8381 0731 420
Reposted fromsavatage savatage
4523 8b68 420
Reposted fromsavatage savatage
Ladyevil
Reposted fromFlau Flau
Ladyevil
Trolltunga, Norway
Ladyevil
Ladyevil
Nie kocham cię.
Tyl­ko tak ja­koś krążę
dookoła ciebie myślami,
bez po­wodu, dziecinnie.

Nie kocham cię.
Tyl­ko tak ja­koś serce
pos­ta­nowiło, że będziesz
epi­cen­trum wszystkiego.

Nie kocham cię.
Tyl­ko tak ja­koś smut­no, gdy
słowa two­je tak szorstkie,
a oczy niep­rze­nik­nione. 

Nie kocham cię,
Tyl­ko tak ja­koś bo­li, kiedy
nie odzy­wasz się dzień cały,
a ja cze­kam w ciszy.

Nie kocham cię
tak tyl­ko trochę.
Reposted frompyysia pyysia viaKawaiiNamida KawaiiNamida
Ladyevil
będę na ciebie czekać siedem lat
siedemset pokoleń motyli
— Alvydas Šlepikas
Reposted frombezemnie bezemnie viaKawaiiNamida KawaiiNamida
2040 839a 420
Reposted fromdivi divi viaKawaiiNamida KawaiiNamida
Ladyevil
3847 9c7d 420
5227 16a6

adrenaline:

Love ends.

Reposted fromdivi divi viaKawaiiNamida KawaiiNamida
Ladyevil
4717 351f 420
Reposted fromkarahippie karahippie viaKawaiiNamida KawaiiNamida
Ladyevil

"My z drugiej połowy XX wieku
rozbijając atomy
zdobywcy księżyca
wstydzimy się 
miękkich gestów
czułych spojrzeń
ciepłych uśmiechów
Kiedy cierpimy
wykrzywiam lekceważąco wargi
Kiedy przychodzi miłość
wzruszamy pogardliwie ramionami
Silni cyniczni
z ironicznie zmrużonymi oczami
Dopiero późną nocą
przy szczelnie zasłoniętych oknach
gryziemy z bólu ręce
umieramy z miłości"

— Małgorzata Hillar
Ladyevil
3090 67c1 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaKawaiiNamida KawaiiNamida
1552 4a08 420
Reposted frommrautyna mrautyna viaKawaiiNamida KawaiiNamida
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl