Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2018

Ladyevil
8996 79d5 420
Reposted fromzupawinogronowa zupawinogronowa viaseaweed seaweed
Ladyevil
6435 4755 420
Reposted fromSanthe Santhe viaseaweed seaweed
Ladyevil
3344 672a 420
Reposted from4777727772 4777727772 viaseaweed seaweed
Ladyevil
Ladyevil

June 13 2018

Ladyevil
Ladyevil
Reposted fromshakeme shakeme via12czerwca 12czerwca
Ladyevil
5178 503e 420
Reposted fromdobby dobby via12czerwca 12czerwca
7397 7980 420
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss via12czerwca 12czerwca
Ladyevil
Pieść moje serce.
http://seeik.pl
Reposted fromgfhfhcy gfhfhcy via12czerwca 12czerwca
Ladyevil
5000 4f0c 420
Reposted fromSkydelan Skydelan via12czerwca 12czerwca
Ladyevil
4343 b76d 420

The Winged Victory of Samothrace (the Nike of Samothrace), Louvre Museum, Paris, France (photo by Anna Kucherova)

Reposted fromciarka ciarka via12czerwca 12czerwca
Ladyevil
3773 91a8 420
Reposted from4777727772 4777727772 via12czerwca 12czerwca
Ladyevil
8782 d078 420
Reposted fromomphh omphh via12czerwca 12czerwca
Ladyevil
Ladyevil
Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk
Reposted fromMaryiczary Maryiczary via12czerwca 12czerwca
Ladyevil

wierzę w rozmowy dusz
których ty nie słyszysz

i kiedy nic nie mówię
i kiedy cię nie widzę

wcale nie znaczy
że mnie nie ma z tobą

— "Winem pisane"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via12czerwca 12czerwca
Ladyevil
0264 01b1 420
Reposted frommathema mathema via12czerwca 12czerwca
Ladyevil
7577 866a 420
Reposted from4777727772 4777727772 via12czerwca 12czerwca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl