Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2019

Ladyevil
2314 233b 420
Reposted fromgosiakowe gosiakowe viadotwork dotwork
Ladyevil
0334 6a1b 420
Reposted fromzenibyja zenibyja viadotwork dotwork
3455 e02e 420

pointblur:

Jenny Yu

Reposted fromnicolethestrange nicolethestrange viadotwork dotwork
9701 2eaa 420
Reposted fromlafuene lafuene viadotwork dotwork
Ladyevil
3691 a750 420
Reposted fromdotwork dotwork
Ladyevil
3693 9577 420
Reposted fromdotwork dotwork
Ladyevil
9498 1d46 420
Reposted fromMatijaszek Matijaszek viadotwork dotwork

August 03 2018

Ladyevil
Ladyevil
Ladyevil

July 06 2018

Ladyevil
4516 9865 420
Reposted fromnutt nutt viairmelin irmelin
Ladyevil
5084 d198 420
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
Ladyevil
3099 e6fd 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin

July 05 2018

Ladyevil
 
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
Ladyevil
3037 aec3 420
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
Ladyevil
3520 a459 420
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin

June 14 2018

Ladyevil
Ladyevil
Ladyevil
Po­tem py­ta, czy może mnie po­całować.
Zaz­wyczaj nie lu­bię te­go py­tania. Po pros­tu całuj - zaw­sze myślę. 
— Emily Giffin
Ladyevil
To był cud – po pierwsze, że go znalazłam, a po drugie, że udało mu się sprawić, iż mimo ciężaru przeszłości, jaki wciąż dźwigałam, potrafiłam pokochać mężczyznę tak głęboko, całkowicie i zmysłowo. 
— Sylvia Day - Wyznanie Crossa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl